top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

גירושין: סירב לחלוק את שווי חברה בטענה שהחברה לא שלו –מה קבע בית המשפט ?

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בקריות, קובע כי בעל לשעבר יעביר לגרושתו את חלקה בשווי החברה על אף טענתו כי החברה אינה בבעלותו ומשכך אינה חלק מאיזון המשאבים, וזאת 25 שנה  אחרי שהעביר לאחיו את השליטה בחברה

 

המקרה המדובר עסק בהעברת מניות חברה מהבעל לאחיו, לכאורה ללא תמורה, כאשר האישה טענה כי מדובר בהעברה למראית עין שמטרתה להבריח נכסים ולמנוע ממנה את חלקה הראוי במסגרת איזון המשאבים.


בני הזוג היו נשואים במשך שנים רבות והתגרשו בשנת 2016. במוקד המחלוקת עמדה חברה לייצור מוצרי ניקיון, אשר הוקמה ונוהלה על ידי הבעל לשעבר בעודם נשואים. בשלב מסוים, הועברו מניות החברה לאחיו של הבעל, לכאורה ללא תמורה. האישה טענה כי העברה זו נועדה להונות אותה ולמנוע ממנה לקבל את חלקה בחברה, שהייתה נכס משותף שנצבר במהלך הנישואין.


בית המשפט בחן האם מדובר ברישום פיקטיבי של בעלות האח בחברה, והאם ההסכם שנערך בין הבעל לשעבר לבין אחיו הוא למראית עין (בזמן שבפועל הבעל לשעבר נשאר הבעלים האמיתי של החברה). בית המשפט בחן האם הבעל לשעבר ואחיו עמדו על קיום פרטי ההסכם או שהם פעלו בניגוד אליו, באופן שסעיפי ההסכם לא שיקפו את המציאות. בנוסף בחן בימ"ש האם עלה בידי האישה להוכיח "אותות המרמה".


במהלך ההליך, הודה הבעל לשעבר הודה כי העברת החברה נערכה באופן מלאכותי, ובאותה נשימה טען כי ההעברה למראית עין הפכה למעשה להעברה לגיטימית וקבועה, שכן אחיו קח על עצמו את כל חובות החברה באותו הזמן.


לאחר בחינת טענות הבעל, קבע בית המשפט כי העברת המניות לאח הייתה העברה למראית עין, וכי הבעל לשעבר המשיך להיות בעל השליטה האמיתי בחברה. מסקנה זו התבססה על מספר גורמים:

הבעל לשעבר הודה בתחילה כי העביר את המניות לאחיו עקב חובות ורצון להתחמק מנושים. בהמשך, הוא שינה  את גרסתו וטען כי ההעברה נבעה מקשיים כלכליים של החברה, טענה שהופרכה על ידי הראיות. הבעל לשעבר המשיך לנהל את החברה בפועל, נהנה משכר גבוה ומהטבות נוספות, והיה בעל זכות חתימה בחשבון הבנק של החברה.


בנוסף לכל זאת, קבע בית המשפט כי עדותו של האח הייתה רצופת סתירות והוא לא גילה בקיאות בפרטים בסיסיים הנוגעים לחברה.


בית המשפט קבע כי האישה זכאית למחצית מהון המניות של החברה נכון למועד הקובע לאיזון המשאבים. כמו כן, הורה בית המשפט על איזון מיידי של יתר הנכסים המשותפים, תוך התחשבות בפערי ההשתכרות בין בני הזוג.


פסק דין זה מבהיר כי בתי המשפט לא יהססו לחשוף ולבטל העברות פיקטיביות שמטרתן להבריח נכסים ולפגוע בזכויותיהן של נשים. 


לא זו אף זו, בשל התנהלות ארוכת שנים בתיק וגרירתם של הבעל לשעבר ואחיו את האישה להליך משפטי ארוך וממושך, למעלה מעשור, בית המשפט חייב אותם בהוצאות לטובת האישה על סך 200,000 ש"ח.


תמ"ש 56348-11-12חלק בשווי החברה
גירושין: חלק בשווי החברה

Kommentarer


bottom of page