top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

המחוזי: בתביעת מזונות ילדים יש להציג הוכחות לצרכי הקטינים ומצב כלכלי של ההורים

בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט סארי ג'יוסי, קיבל חלקית ערעורו של אב בנוגע לדמי מזונות שנקבעו בבית המשפט לענייני משפחה.


השופט ג'יוסי קובע, כי צדדים נדרשים להעמיד בפני בית המשפט תשתית ראייתית לטענות שלהם בדבר זמני השהות, צרכי הקטינים ומצבם הכלכלי של ההורים כולל הכנסות פנויות גם במקרים של הורות משותפת בתביעה למזונות קטינים.


השופט ג'יוסי קובע כי התכלית של הכרעה בסוגיית דמי מזונות היא הגשמת טובת הקטינים וחובת ההורים לדאוג לצרכי הקטינים, לכן בית המשפט צריך לבחון את התשתית הראייתית שיש בפניו, ואם אין – אז לדרוש מהצדדים להניחה בפניו.


לא רק זאת, השופט ג'יוסי קובע, כי כאשר בית המשפט לענייני משפחה מגיע למסקנה שעליו לפסוק דמי מזונות על דרך של אומדן הוא צריך לנמק מדוע פסק כך, וכן מדוע ההכרעה של דמי מזונות הקטינים לא התקבלה על סמך תשתית עובדתית והתבססות על ראיות.


בענין הצדדים, דמי המזונות נקבעו על דרך של אומדן. השופט ג'יוסי קובע, כי על אף שמדובר בפרקטיקה הנוהגת בבית המשפט לענייני משפחה במקרה הספציפי הזה לא היה מקום לקבוע מזונות על פי אומדן אלא על פי ראיות שיוצגו בפניו. משכך בית המשפט צריך להדרש להיקף ההכנסות והנכסים של האב, ולהבין את מצבו הכלכלי וכן להדרש לשאלת יכולת ההשתכרות של האישה.


עוד קובע השופט ג'יוסי, כי יש הבדלים משמעותיים בעלויות המחייה בין אזור המרכז לבין אזור הצפון, ומשכך קביעת בית משפט לענייני משפחה כי דמי המזונות במשמורת משותפת יהיו בהתאם לפסק דין שניתן בבימ"ש מחוזי מרכז היא שגויה! וכי בית המשפט לענייני משפחה היה צריך לעשות כל שלאל ידו על מנת להגיע לתוצאה צודקת שהולמת את טובת הקטינים, ולא להסתפק ולהסתמך על תשתית ראייתית חלקית.


בנוסף, קבע בית המשפט כי בימ"ש משפחה צריך להדרש לצרכים הקונקרטיים של הקטינים הן במסגרת בחינת צרכים תלויי שהות אצל כל אחד מהצדדים, והן במסגרת בחינת הצרכים שאינם תלויי שהות. השופט ג'יוסי, קבע כי מקובלת עליו טענת האב לפיה, כי ככלל הצרכים תלויי שהות גבוהים מאלה שאינם תלויי שהות.


עמ"ש 59345-11-12Comments


bottom of page