top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי במהלך 9 חודשים ממועד הלידה


חדשות טובות לאמהות בקהילת הלהט"ב: בית המשפט העליון קבע לאחרונה (14/2/2021) כי ניתן יהיה להגיש בקשה למתן צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי במהלך 9 חודשים ממועד הלידה.


עד כה, בנות זוג, שאחת מהן היתה בהריון וילדה, ורצו להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות פסיקתי על מנת שהאם הלא-ביולוגית תרשם כאמו של הנולד באופן רטרואקטיבי, נאלצו לעשות זאת בתוך 90 יום ממועד הלידה. אין ספק, כי התקופה שלאחר הלידה היא מורכבת הן לשתי האמהות בעיקר לאם היולדת, לתינוק ובכלל למשפחה החדשה או למשפחה שהתרחבה.


מספר ערעורים הוגשו לבית המשפט העליון בין היתר בנוגע לתחולתם הרטרואקטיבית של צווי הורות פסיקתיים.


בית המשפט העליון קבע בפסק דינו לאחרונה, כי צו הורות פסיקתי הוא צו המכונן את ההורות יש מאין, משכך ההורות נוצרת בדרך כלל במועד ביצוע האקט המכונן, קרי, מועד מתן הצו. עם זאת, במרכז הבקשות שניצבו בבית המשפט העליון עלתה השאלה האם ניתן להעניק צו הורות פסיקתי שהתבקש בחלוף תקופה ארוכה יחסית מהלידה, ולמעשה לתת לו תחולה רטרואקטיבית מיום הלידה.


בית המשפט העליון רואה חשיבות בכינון המהיר של ההורות המהותית, וקבע בפסק הדין כי לנוכח האופן המכונן של צו הורות פסיקתי מצד אחד, והמורכבות הפוטנציאלית של התמודדות והסתגלות התא המשפחתי עם הלידה מצד שני, ונוכח כך שניתן להגיש בקשה גם 60 ימים לפני מועד הלידה המשוער, הרי שסד זמנים של תשעה חודשים למתן צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי מבטא איזון שלם יותר.


בית המשפט מדגיש, כי גם אם לא הוגשה בקשה במהלך תשעת החודשים הראשונים ללידה, יש אפשרות להגיש אותה לאחר מכן, אולם הגם שבית המשפט עשוי להעתר לה, התוצאה לא תהיה רטרואקטיבית.


בית המשפט בפסק דינו קובע כי נכון לתת את הדעת על הוראת מעבר על קביעתו זו, והוא מבחין בין שלוש קבוצות רלוונטיות:


קבוצה ראשונה - הורים שכבר הגישו בקשה למתן צו הורות פסיקתי. בית בית המשפט קובע כי ביחס לקבוצה זו יהיה ניתן להעניק תוקף רטרואקטיבי להורותם גם אם בקשתם הוגשה זמן רב לאחר הלידה.


קבוצה שניה - הורים שילדיהם כבר באו לעולם, אך טרם ביקשו צו הורות פסיקתי. בית המשפט קובע כי מרוץ תשעת החודשים יתחיל ממועד מתן פסק דין זה, כך שהורים שיבקשו צו הורות במהלך תקופה זו יוכלו לזכות בהכרה רטרואקטיבית, גם אם הילד נולד לפני תקופה ארוכה.


קבוצה שלישית - הורים שילדיהם יבואו לעולם לאחר מתן פסק דין זה. במקרה זה תחול קביעת בית המשפט לפיה הבקשה צריכה להיות מוגשת בתוך 9 חודשים ממועד הלידה על מנת לכונן הורות רטרואקטיבית.


כאמור, החלטת בית המשפט העליון היא כי יהיה ניתן להגיש בקשה לצו הורות פסיקתי שיחול רטרואקטיבית בתוך 9 חודשים ממועד הלידה.


בע"מ 5544/18

Comments


bottom of page