top of page

אפוטרופסות

מהי אפוטרופסות?

אפוטרופסות היא כלי משפטי המאפשר לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, דרך קבע או דרך ארעי, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו שימונה לו אדם שייצג אותו וידאג לו וזאת בהתאם לסמכויות אותן קבע בית המשפט, ואדם זה נקרא אפוטרופוס. 

מטרת מינוי האפוטרופוס היא לדאוג לצרכיו ורווחתו של האדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו. 

אפוטרופוס לאדם ימונה על ידי בית המשפט וזאת לאחר שהוגשה בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.

 

מתי בית המשפט ימנה אפוטרופוס?

בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לבגיר אלא בתנאים. ככל שבית המשפט יראה כי באי מינוי אפוטרופוס עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם, לא הופקד ייפוי כוח מתמשך ע"י האדם בנושאים הנוגעים לבקשת האפוטרופסות, וכי לא ניתן להשיג את המטרה לשמירת טובתו של האדם בדרך שפחות מגבילה את זכויותיו, חירותו ועצמאותו ממינוי אפוטרופוס - אז ימנה לו אפוטרופוס.

החוק קובע, כי בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו אך מסוגל לקבל החלטות - אלא בנסיבות מיוחדות ולאחר שבית המשפט נוכח שאין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאדם, לדאוג לענייניו בלי מינוי אפוטרופוס. במצב זה, בית המשפט ימנה אפוטרופוס ויקבע את תפקידו וסמכויותיו, והאפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של האדם בניגוד לרצונו.

 

לפני שבית המשפט ימנה אפוטרופוס, הוא ישמע את דעת האדם, ככל שהאדם מסוגל להבין וניתן לברר את דעתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהן חובות האפוטרופוס?

 

האפוטרופוס חייב לפעול לטובת האדם שהוא מונה לו כאפוטרופוס, לשמור על כבודו, לנהוג כלפיו ביושר, באחריות, בהתמדה ונאמנות. 

ישנן פעולות שהאפוטרופוס לא יוכל לבצע ללא קבלת אישור בית המשפט, למשל: העברת זכויות בדירה, שעבוד של זכות במקרקעין, הסתלקות מחלק בעיזבון, עסקאות ששוויין עולה על מאה אלף שקלים וכן פעולות נוספות המפורטות בחוק.

האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך 30 יום מיום מינויו, פרטה של כל נכסי האדם שהוא אפוטרופוס שלו, כולל חובות וכו', לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון אחת לשנה, וכן בעת סיום תפקידו.

האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופוס שלו או לרכוש שלו, אולם אם האפוטרופוס פעל בתום לב והתכוון לטובת האדם, אז בית המשפט יהיה רשאי לפטור אותו מאחריות. לציין, כי ככל שהאפוטרופוס פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישור מבית המשפט הוא לא יישא באחריות.

אילו סוגי דיווח חלים על האפוטרופוס? 

 

פרטה - פרטה הוא דו"ח ראשוני שהאפוטרופוס נדרש להגיש לאפוטרופוס הכללי ואשר מפרט את נכסיו, הכנסותיו, חובותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס נכון ליום המינוי. לאפוטרופוס חובה להודיע לכל הגופים הרלוונטיים כי הוא מונה כאפוטרופוס לאדם, ולרשום הערות במוסדות הרלוונטיים. 

סל מחיהסל מחיה הוא למעשה פירוט הכנסות והוצאות ממוצעות לחודש אחד של האדם שמונה לו אפוטרופוס. בטופס סל מחיה ניתן פירוט של ההכנסות החודשיות של האדם שמונה לו אפוטרופוס, וכן את ההוצאות החודשיות הממוצעות שלו. האפוטרופוס צריך לתכנן את התקציב החודשי של האדם שמונה לו אפוטרופוס. 

לטופס סל מחיה לחץ כאן

דו"ח תקופתי - דו"ח זה מוגש אחת לשנה או עם סיום התפקיד כאפוטרופוס. בדו"ח זה מדווחים על הכנסות האדם, תשלומים שבוצעו מכספי האדם, יתרת תשלומים בחשבון הבנק, בקופות גמל וכו', על שינוי במצבו הרכושי והאישי של האדם, למשל: קבלת ירושה.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך בעצם מאפשר לאדם בעודו בעל כשירות להחליט ולקבוע מי יהיה מיופה הכוח שלו – האפוטרופוס שלו, והוא יכול לתת למיופה הכוח הוראות כיצד לנהוג ברכושו, בענייניו האישיים ואף בענייניו הרפואיים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך למעשה מייתרת את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. למעשה, כשמוגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס, יבדוק בית המשפט אם האדם ערך ייפוי כוח מתמשך בעניינים שלגביהם התבקש המינוי. 

מדוע כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ככל שאדם מעוניין לתכנן את העתיד שלו, ולדעת מי ינהל את ענייניו במצב שבו הוא כבר לא יוכל לקבל החלטות, הוא יכול לקבוע את "האפוטרופוס" שלו כבר כעת.

 

בייפוי כוח מתמשך האדם שימונה על ידכם לתפקיד נקרא מיופה כוח. אתם יכולים לקחת את ההחלטה הזו כבר כעת לידיים שלכם, ולמנוע מיקירכם את תהליך מינוי האפוטרופוס על כל המשמעויות המשפטיות של תהליך זה. 

לקריאה על ייפוי כוח מתמשך לחץ כאן.

 

למי עוד ניתן למנות אפוטרופוס?

מלבד לאדם בגיר, כפי שצויין לעיל, בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לקטין ששני הוריו מתו או הוכרזו פסולי דין או שהאפוטרופסות נשללה מהם או הוגבלה. 

כמו כן, החוק קובע שבית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לפסולי דין, לאדם שאין אפשרות לזהותו, ולעובר.  

לקבלת ייעוץ משפטי בענייני אפוטרופסות, צרו קשר כאן או בנייד 054-8083174

Holding Hands
bottom of page