top of page

ייפוי כוח מתמשך

Family Visit

מה זה ייפוי כוח מתמשך? 

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון משפטי שמטרתו לאפשר לאדם להיערך ליום שבו לא יוכל יותר לקבל החלטות ולבצע פעולות מסוימות, וזאת ללא מעורבות בית המשפט. כלי זה מעניק לאדם הזדמנות לתת כבר כעת, בעודו מבין בדבר, הוראות לתכנן את העתיד ולקבוע כיצד יראו חייו ומה יעשה ברכושו בתקופה בה לא יוכל יותר להבין בדבר.  

המדובר במנגנון חדש שעוגן בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962, וידוע כתיקון מס' 18 לחוק משנת 2016.

למעשה, אדם זה, שבפי החוק נקרא "ממנה", ממנה ומגדיר בייפוי הכוח המתמשך מי יקבל ייפוי כוח לקבל החלטות על ענייניו האישיים, הבריאותיים והרכושיים, או על חלקם, הכל על פי החלטתו. האדם הממנה יכול לתת הנחיות מקדימות לעניינים אלו, להחליט באלו תנאים ייכנס ייפוי הכוח לתוקף, לתת הוראות למיופה הכוח בנוגע לטווח פעולותיו וכו'.

על פי תיקון 18 לחוק, כל אדם בגיר שהוא בעל כשירות - שמסוגל להבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך - רשאי למנות אדם אחר, מיופה כוח, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים אישיים, רכושיים ורפואיים ולייצג אותו בקשר לעניינים אלה – הכל לפי הוראות הממנה.

מעבר להוראות הממנה, החוק קובע באלו נושאים למיופה הכוח לא תהיה סמכות לבצע פעולות בשם הממנה, ויש פעולות שעל פי החוק יידרשו אישור בית המשפט.  

כאמור, האדם הממנה הוא שבוחר מיופה כוח. מטבע הדברים, מיופה הכוח הוא איש אמון של הממנה למשל קרוב משפחה או אדם קרוב אחר, אשר נדרש להיות מעל גיל 18. החוק מאפשר למנות יותר ממיופה כוח אחד. החוק גם מגדיר מי לא יוכל לשמש מיופה כוח.   

אדם שמבקש לחתום ייפוי כוח מתמשך יכול לחתום על מסמך זה אצל עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.  

על ייפוי כוח רפואי הוראות החוק מאפשרות לחתום גם בפני עו"ד, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג, אח/ות מוסמכים.

אז למי באמת כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם שרוצה לקחת אחריות על העתיד שלו, מי שמבין שיש לקחת בחשבון שהוא חלילה וחס עלול להימצא במצב שבו הוא לא יוכל לקבל החלטות, ומבקש לתת הוראות כבר כעת – כשהוא כשיר – איך וכיצד לפעול ברכושו, ואיך לנהוג בענייניו האישיים והבריאותיים.

אדם שמבקש שתהיה וודאות, ככל הניתן, בנוגע לניהול ענייניו האישיים, רכושו ובריאותו מרגע שיחדל להבין בדבר.

אדם שמבקש לתת הוראות כבר עתה, וזאת ללא התערבות בית המשפט, זאת בניגוד להליך מינוי אפוטרופוס בו יש מעורבות בית המשפט. מעת שייכנס ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח יתחיל לפעול ע"פ הוראות האדם הממנה, ואם הממנה לא נתן הוראות יפעל על פי רצונו של הממנה, ואם לא ניתן לברר או לעמוד על רצונו של הממנה, יפעל מיופה הכוח לטובת הממנה.

מי שמבקש למנוע סכסוך בתוך המשפחה בנוגע לטיפול בו, בענייניו וברכושו, סכסוך שעלול להמשך גם לאחר לכתו של אדם לבית עולמו.

אז מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו כשהאדם הממנה חי אך אינו מסוגל להבין בדבר ולא מסוגל לקבל החלטות. הוראות צוואה חלות רק לאחר מות האדם - המצווה.

מה ההבדל בין ייפוי כוח רפואי למתן הנחיות על פי חוק החולה הנוטה למות?

ההבדל החשוב לענייננו הוא שייפוי כוח רפואי חל על מצבים רפואיים שונים ועל פי הנחיות האדם הממנה בעוד הוראות חוק החולה הנוטה למות חלות על אדם במצב של מחלה חשוכת מרפא עם תוחלת חיים צפויה שלא עולה על שישה חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי.

לקבלת מידע נוסף על עריכת ייפוי כוח מתמשך התקשרו 054-8083174 או צרו קשר עכשיו כאן

bottom of page