top of page

צוואות  הדדיות

 

 

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא מסמך בכתב שעורכים בני זוג, אשר בדרך כלל מבקשים להבטיח את עתידם ולמנוע סכסוכים עם יורשים אחרים לאחר פטירתו של מי מהם, באופן שהם מורישים זה לזו את עיזבונם. בד"כ ניתנות הוראות על הורשת עיזבונם לאחר פטירת שניהם לצדדים שלישיים, בד"כ לצאצאיהם - ילדים, נכדים.  

 

מי רשאי לערוך צוואה הדדית?

כל אדם, בגיר (שאינו פסול דין) רשאי לערוך צוואה בכל עת, וכמובן שיכול לערוך צוואה הדדית אדם נשוי עם בן/בת זוגו, לרבות ידועים בציבור. 

 

מי הם יורשיי ע"פ הצוואה הדדית?

היורשים ע"פ הצוואה הם מי שציין האדם בצוואתו כזוכים. הרעיון של צוואה הדדית בין בני זוג הוא הבטחת עתידו של בן הזוג הנותר בחיים, משכך הזוכה בצוואה ההדדית יהיה בן/בת הזוג כאשר לאחר פטירת בן הזוג השני יהיו היורשים אשר יקבעו הצדדים בצוואה, שהם ע"פ רוב צאצאיהם - ילדים, נכדים וכו'. 


למה כדאי לערוך צוואה הדדית?

צוואה הדדית מעניקה שקט נפשי לבן הזוג שנשאר בחיים. בצוואה הדדית בני הזוג מבקשים על פי רוב להטיב עם בן הזוג ולהבטיח את עתידו תוך רצון לחסוך ממנו התמודדויות, קשיים ואולי אף סכסוכים קשים עם יתר היורשים ע"פ דין של הנפטר.

האם הצוואה נערכת במסמך אחד או בשני מסמכים שונים?

החוק מאפשר לערוך צוואות הדדיות כמסמך אחד – צוואה הדדית משותפת או לערוך צוואות הדדיות באותה העת כשני מסמכים נפרדים. 

ערכתי צוואה הדדית, האם אני יכול/ה לשנות או לבטל את הצוואה ההדדית?

אם ישנן הוראות בצוואה בנוגע לאופן הביטול, אזי יחולו הוראות הצוואה.

ככל שאין הוראות ספציפיות בצוואה הנוגעות לביטול אז תחול ברירת המחדל הקבועה בחוק, לכן ככל שמדובר בביטול כשבן הזוג עדיין בין החיים, אזי ניתן לבצע שינוי או ביטול הצוואה באמצעות הודעה בכתב לבן הזוג. יש לוודא כי בן הזוג קיבל את ההודעה. הודעת ביטול למעשה מבטלת את הוראות הצוואה ההדדית של שני בני הזוג.  

 

ככל שהביטול נעשה לאחר מות אחד מבני הזוג – אז ככל שלא חולק העיזבון אזי יסתלק בן הזוג שנותר בחיים מהעיזבון ולמעשה הוא לא יורש את בן הזוג שנפטר. ככל שהעיזבון כבר חולק, בן הזוג שנותר בחיים ישיב לעיזבון את כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית, ואם ההשבה בלתי אפשרית, אז ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

האם אני יכול/ה להתנות על הוראות החוק בנוגע לביטול הצוואה או שינוי הוראות הצוואה?

כן. הוראת החוק היא ברירת המחדל ככל שלא נקבעה הוראה בצוואה הנוגעת לאופן ביטולה. בני זוג יכולים להתנות בצוואה כי שינויה או ביטולה ע"י אחד מהם יהיו בתנאים מסוימים ואחרים מאלו שקבע החוק, ובלבד שלא תהיה הוראה בצוואה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג. יוזכר, כפי שצויין לעיל, כי החוק קובע כי בן הזוג שנותר בחיים המבטל את הצוואה ההדדית לאחר מות בן זוגו, ישיב את כל מה שזכה בו לעיזבון, כלומר: הוא אינו יורש דבר.

 

המידע הנ"ל מתייחס לצוואות הדדיות לאחר תיקון 12 לחוק הירושה. ביום 19/7/2005התקבל בכנסת תיקון 12 לחוק הירושה, עת נחקק סעיף 8 א לחוק אשר קובע הסדר מיוחד ביחס לעריכה וביטול של צוואות הדדיות בין בני זוג.

לצוואות הדדיות נפקויות משפטיות. 

לייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר כאן.

bottom of page