top of page

צוואות

The Contract

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך בכתב בו מצווה האדם כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. לצוואה יש תנאים צורניים שהיא צריכה לעמוד בהם על מנת שתענה על הגדרתה כצוואה ע"פ החוק. למרות זאת, החוק מאפשר לבית המשפט להפעיל שיקול דעת במקרה בו הצוואה אינה עומדת בתנאים הצורניים.

מי רשאי לערוך צוואה?

כל אדם, בגיר (שאינו פסול דין) רשאי לערוך צוואה בכל עת. לכל אדם החופש לצוות מה יעשה ברכושו, מי יהיו יורשיו ע"פ צוואה, וכיצד יחולק רכושו לאחר מותו.

 

מי הם יורשיי ע"פ הצוואה?

היורשים ע"פ הצוואה הם מי שציין האדם בצוואתו כזוכים. ככל שאדם לא ערך צוואה, היורשים יהיו על פי דין. 

 

למי כדאי לערוך צוואה?

בעקרון, לכל אדם בגיר שאינו מעוניין שהוראות הירושה ע"פ דין יחולו על עזבונו.

יש סיבות רבות מדוע לערוך צוואה, בין היתר כאשר, כאמור לעיל, אדם מבקש כי יורשיו לא יהיו היורשים ע"פ דין או כאשר אדם מבקש לצוות את רכושו בהתקיים תנאים מסוימים, למשל לתת הוראה כי חלקו של זוכה בצוואה יינתן לו רק בהגיעו לגיל מסוים או כאשר אדם מבקש שהחלוקה בין יורשיו לא תהיה שווה ולא בהתאם לחוק הירושה, ועוד כהנה וכהנה סיבות.

מומלץ לערוך צוואה גם לבני זוג נשואים מבוגרים אשר אין להם ילדים – ונראה כי בגילם המבוגר כבר לא יביאו ילדים לעולם, לאנשים רווקים, גרושים וכיוצ"ב.

האם מומלץ לידועים בציבור לערוך צוואה?

בוודאי. עריכת צוואה תמנע סכסוך עתידי בין הידוע/ה בציבור לבין היורשים האחרים, סכסוכים שמגיעים לא אחת לבית המשפט ונמשכים זמן רב.  

אנחנו נשואים פעם שניה, האם כדאי לערוך צוואה?

בנישואים שניים, לכל אחד מהצדדים יש בד"כ ילדים, וילדים אלה גם יורשים את בן/בת הזוג שלך. משכך, וככל שאתם מעוניינים להסדיר את סוגיית הירושה בינך ובין בן/בת הזוג – מומלץ וכדאי לערוך צוואה. ניתן לערוך גם צוואות הדדיות.

האם אני יכול לשנות הוראות צוואה שערכתי לפני מספר שנים/חודשים?

כן. הצוואה היא מעשה אישי של אדם, וכל אדם יכול לשנות את צוואתו בכל עת שיחפוץ. על מנת שהוראות הצוואה האחרונה הן אלה שיהיו בעלות תוקף - מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי אצל עו"ד שעיסוקו בתחום הירושה והצוואות.

האם אני יכול/ה לערוך צוואה הדדית עם בת/בן הזוג שלי?

כן. סעיף 8א לחוק הירושה מאפשר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות.

 

לקריאה על צוואות הדדיות לחץ כאן.

bottom of page