top of page

צו הורות פסיקתי

Gay Couple with their Daughter

 

מהו צו הורות פסיקתי?

צו הורות פסיקתי הוא אמצעי משפטי לקביעת הורות מלאה בין קטין לבין מי שאינו הורהו הביולוגי של הקטין, והוא למעשה משווה בין מעמדו של ההורה הלא הביולוגי למעמדו של ההורה הביולוגי על כל מערך הזכויות והחובות הכלולות ביחסי הורה – ילד.

מי יכול לבקש צו הורות פסיקתי?

בני זוג שאחד מהם הוא הורה ביולוגי של הקטין והשני שאינו הורה ביולוגי של הקטין, ואשר פנו לבית המשפט להכיר בהורה הלא ביולוגי כהורה נוסף של הקטין. צו הורות פסיקתי מתבקש בדרך כלל אצל זוגות בני אותו מין, ולעתים אף בזוגות הטרוסקסואליים. ישנם קריטריונים לשם מתן צו הורות פסיקתי, אחד מהם הוא הוא קבלת תסקיר או חוות דעת של שירותי הרווחה.

האם תחולת הצו היא מיום הלידה או ממועד מתן הצו?

תלוי. ישנם מקרים בהם יינתן צו הורות פסיקתי רטרואקטיבית למועד הלידה, וישנם מקרים בהם הצו יחול ממועד הינתנו או במועד אחר אשר יקבע בית המשפט – הכל על פי המקרה המונח בפני בית המשפט.  

האם חייבים תסקיר?

אחד הקריטריונים של היועמ"ש למתן צו הורות פסיקתי קובע כי יש צורך בהגשת תסקיר או חוות דעת של שירותי הרווחה. עם זאת, עניין הצורך בתסקיר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. ישנם שופטים שכבר הוציאו תחת ידם צו הורות פסיקתי אף ללא תסקיר תוך קביעה שלא בכל מקרה יש צורך בהגשת תסקיר, ולעתים די בראיות הקיימות כדי לתת צו הורות פסיקתי. 

בית המשפט הורה על מתן צו הורות פסיקתי. מה עושים עכשיו?

 

ככל שבית המשפט נתן פסק דין והורה על מתן צו הורות פסיקתי, ניתן לפנות למשרד הפנים בבקשה לרשום את ההורה הנוסף כהורהו של הקטין בהתאם לפסק הדין. 

לקבלת מידע נוסף על צו הורות פסיקתי ניתן להתקשר 054-8083174

או ליצור קשר כאן.

bottom of page