top of page

מסמך הבעת רצון

Grandma and Grandchild in Embrace

מהו מסמך הבעת רצון?

 

מסמך הבעת רצון הוא מסמך שמאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס על בגיר לציין שם של אדם שאותו הוא מבקש למנות לאפוטרופוס, במקרה שבו הוא לא יהיה מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולא יוכל לקבל החלטות לגביו. 

האפוטרופוס העתידי שיחליף את האפוטרופוס הקיים חייב להיות מעל גיל 18, והוא צריך להסכים לשמש בתפקיד זה.

 

מסמך הבעת רצון יכול להתייחס להבעת הרצון של אפוטרופוס של קטין, למשל הורה, ויכול להתייחס להבעת רצון של אפוטרופוס של בגיר.

​​

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

 

הורה של קטין, אפוטרופוס, אפוטרופוס למעשה.

​​

מה מוסמך האפוטרופוס העתידי לעשות?

 

האפוטרופוס העתידי יהיה מוסמך בבוא העת לפעול בעניינים אישיים, רפואיים, רכושיים, כולם או חלקם. בית המשפט ייתן עדיפות לאדם שצוין במסמך הבעת הרצון. לאחר שבית המשפט יאשר את מינוי האפוטרופוס, האפוטרופוס יהיה כפוף לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי.

​​

אצל מי חותמים על מסמך הבעת רצון?

 

ע"פ הוראות החוק, מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. מסמך הבעת רצון יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

​​

מדוע כדאי לערוך מסמך הבעת רצון?

כדאי לערוך מסמך הבעת רצון במקרה בו חשובה לאדם זהות האפוטרופוס שיחליף אותו וידאג לילדו או לקרובו במקרה בו הוא לא יהיה מסוגל יותר לדאוג ולקבל החלטות עבור ילדו או קרובו, ולתת לאפוטרופוס העתידי הנחיות מסוימות. 

האם ניתן להורות על מינוי אפוטרופוס מחליף בצוואה?

 

כן. תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 מאפשר לאדם לציין בצוואתו את שמו של אדם שהוא מבקש שימונה לאפוטרופוס לילדו או לקרובו לאחר מותו. במקרה של בגיר יהיה ניתן לבקש כי ימונה גם תאגיד כאפוטרופוס. 

מה תפקידו של בית המשפט?

מינוי האפוטרופוס המחליף, הן ע"פ צוואה והן על פי מסמך הבעת רצון, יהיה כפוף לאישור בית המשפט.

בית המשפט ייתן עדיפות למינוי מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון כאפוטרופוס לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, אלא אם כן בית המשפט ראה שטובת הקטין לסטות מהם. 

 

לקבלת מידע נוסף על עריכת מסמך הבעת רצון או מינוי אפוטרופוס בצוואה התקשרו 054-8083174

או צרו קשר עכשיו כאן

bottom of page