top of page
Family at a Beach

לקבלת מידע וייעוץ משפטי בענייני אומנה, צווי נזקקות, אימוץ וכו' ניתן ליצור קשר כאן.  

למידע כללי ולמגזין המשפטי בנושא אומנת ילדים לחצו כאן

אומנה לילדים

מהי אומנה? 


אומנה היא מסגרת השמה חוץ ביתית. האומנה היא מסגרת טיפולית משפחתית לילדים שעולה הצורך להוציאם מחסות הוריהם במצב בו הוריהם אינם מסוגלים לטפל בהם או לתת להם מסגרת שתבטיח את טובתם ואת זכויותיהם. 

 

 

האם האומנה היא מצב קבוע? 


לא. האומנה היא מצב זמני. לעתים יש צורך להוציא את הילדים מחסות הוריהם לזמן ארוך – למספר שנים, לעתים לזמן קצר – למספר ימים. בסופו של דבר השאיפה היא שהילד ישוב לבית הוריו. חוק אומנה לילדים קובע, כי זכותו הטבעית של ילד לגדול בבית הוריו, ואם הוצא ממנו – לחזור אליו, אלא אם טובת הילד מחייבת את גידולו מחוץ לבית הוריו. 

האם באומנה הילד נשאר בקשר עם הוריו?

 
כן. לפי החוק אחריותו, חובתו וזכותו של הורה שילדו הושם באומנה לקיים קשר אישי עמו בכפוף לתכנית הטיפול שנקבעה לילד ולהחלטת בית המשפט. 


החוק קובע, כי זכותו של הילד לדעת מיהם הוריו, להכיר את הוריו ואת בני משפחתו ולשמור על קשר אישי עמם. 


כמו כן, החוק קובע כי כל פעולה או החלטה בנוגע להשמת ילד ובנוגע לילד באומנה ייעשו מתוך הכרה באחריותם, בחובותיהם ובזכויותיהם של ההורים כלפי הילד שלהם ובשותפות עמם, ככל האפשר. להוריו של הילד יש את הזכות להביע את דעתם בתהליכי תכנון טיפול והחלטה לגבי ילדם, ויינתן משקל ראוי לדעתם.  


להורים יש את הזכות לקבל מידע, למשל, פרטים על משפחת האומנה שבה הילד הושם, מצבו של הילד כולל מצבו הנפשי והגופני, הישגיו בלימודים, תפקודו, התנהגותו והתפתחותו. 


 

האם יש כמה סוגים של אומנה? 


כן, יש מספר סוגי אומנה. 


אומנה רגילה – בה הילד, שהוריו אינם מסוגלים לטפל בו, מועבר למסגרת משפחתית (בניגוד למעבר למסגרת חוץ ביתית אחרת). 


אומנה טיפולית – מסגרת משפחתית שמטרתה לסייע לילדים המגיעים מרקע קשה מאוד, כשהמטרה היא לסייע לנהל חיים תקינים ככל הניתן בהווה ובעתיד. 


אומנת חירום – מסגרת משפחתית שאליה מועברים ילדים שזקוקים להגנה מיידית לפרק זמן קצר (ימים עד חודשים). ילדים אלה מועברים אח"כ למשפחת קלט או למרכז חירום או לקלט חירום בפנימיה. 


אומנה חסויה – היא אומנה שפרטים מזהים בנוגעים למקום המגורים או לעניינים אחרים הקשורים לאומנה חסויים מפני הורי הילד בשל סכנה הנשקפת לילד או למשפחת האומנה. 


 

האם יש עדיפות לאומנה של קרובי משפחה? 


כן, החוק קובע כי במצב בו טובתו של הילד היא השמתו במשפחת אומנה אז יש לנקוט במאמצים ככל האפשר לאיתור קרובי משפחה בגירים שבאפשרותם לשמש אומנים עבור הילד. החוק מגדיר קרוב משפחה – אח, אחות, סב, סבתא, דוד או דודה. 


 

האם מתאימים לילד את משפחת האומנה? 


כן, בחירת משפחת אומנה תעשה תוך חתירה למציאת מסגרת האומנה המתאימה ביותר לצרכיו ותוך שמירה על זכויותיו – כל עוד הדבר עולה בקנה אחד עם טובת הילד. כאמור, ההשמה תהיה ככל האפשר בקרב קרובי משפחתו של הילד, מקום מגורי משפחת האומנה יהיה ככל האפשר בקרבת הורי הילד או בני משפחה שיש לו איתם קשר משמעותי. 

לקבלת ייעוץ משפטי בענין אומנת ילדים או אימוץ לחצו כאן

bottom of page