top of page

 

האם ידועים בציבור יורשים זה את זו?

 

 

 

מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג החיים חיי אישות כבעל ואשה ומנהלים משק בית משותף, בני זוג שהחליטו לקשור גורלם אחד בשני, לקיים אורח חיים משותף כבני זוג נשואים לכל דבר ועניין.

 

 

האם כידועה בציבור אני היורשת של בן זוגי, ובן זוגי, הידוע בציבור שלי, הוא היורש שלי?

כן, אם אתם עונים על תנאי החוק.

 

חוק הירושה למעשה מקנה זכות ירושה על פי דין לכל אחד מבני הזוג הידועים בציבור בהתקיים ארבעה תנאים: 1. חיי משפחה; 2. משק בית משותף; 3. העדר נישואין (זה לזה או לאדם אחר);  4. העדר צוואה.

 

החוק קובע את זכותם של הידועים בציבור לירושה על פי דין, אולם ככל שהנפטר ערך צוואה, אז הוראות הצוואה הן שיחולו.  

 

 

האם מגיע לי כידועה בציבור מזונות מן העזבון במקרה של מות בן זוגי?

החוק קובע, כי במקרה בו אחד מבני הזוג הידועים בציבור נפטר – הנותר בחיים יהיה זכאי למזונות מן העזבון. לשם כך, יש להגיש לבית המשפט בקשה לקביעת מזונות לפני חלוקת העזבון.

 

האם בני זוג ידועים בציבור מאותו המין יורשים זה את זה? 

כן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הדורשים קיום חיי משפחה, משק בית משותף, העדר נישואין לאחר.  

bottom of page