top of page

ירושת תושב חוץ 

 

אני אזרח ישראלי, עזבתי את ישראל לפני מספר שנים ומרכז חיי הוא בחו"ל. אני רוצה לכתוב צוואה, האם לחוקי המדינה בה אני מתגורר בחו"ל תהיה השפעה על חלוקת עזבוני?

כן, ככל שאדם – גם אם הוא אזרח ישראלי, מתגורר בחו"ל ולמעשה העביר את מרכז חייו למדינה אחרת, אזי יחולו חוקי הירושה של מדינת מושבו בשעת מותו על עזבונו. לכן, ככל שתושב חוץ מבקש לכתוב צוואה יש להבין מה החוק במדינתו קובע לגבי חלוקת העזבון.

 

יש לי נכסים במדינת ישראל. האם כתושב חוץ על נכסיי בישראל יחול הדין הישראלי או הדין של המדינה בה אני חי?

ככל שמדובר באדם שמקום מושבו לא היה במדינת ישראל בשעת מותו, אזי נכסים המצויים במדינת ישראל יכולים לעבור בירושה גם לפי דין שאינו דין ישראלי. החוק מגדיר את מקום מושבו של אדם כ"המקום בו נמצא מרכז חייו".

 

האם אני יכול להתנות על החוק ולבחור בצוואה לחלק את רכושי ע"פ הדין הישראלי בלבד?

לא.

נפסק כבר על ידי בית המשפט העליון, כי סעיף 137 לחוק הקובע כי על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו – לא ניתן להתנאה.

 

כיצד מחלקים את הירושה ע"פ הדין הזר?

ככל שחלוקת העזבון תתבצע על פי הדין הזר, אזי היורשים יידרשו להגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית בנוגע לדין הזר, ולאחר הליך משפטי – בית המשפט צפוי להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

 

 

bottom of page