top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

ייפוי כוח מתמשך או אפוטרופסות?

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות הם שני כלים משפטיים שונים, שנוצרים באופן שונה דבר המשפיע על חיי האדם כשהוא מגיע למצב שהוא לא מבין בדבר, וגם הסבר קצר על ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות


ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי, חדש יחסית, שבו האדם נוקט פעולה יזומה ומחליט על מינוי של מיופה כוח עבורו או מספר מיופי כוח, על מנת שיכנסו לתפקידם ביום שבו לא יוכל להחליט בדבר ויופעל ייפוי הכוח המתמשך. מיופי הכוח יצטרכו לפעול בהתאם להוראותיו בעניינים בהם נתן הוראות.


ייפוי כוח מתמשך מאפשר לתת הוראות בענייניו האישיים של האדם, הרכושיים והרפואיים.


מסמך ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך רק אצל עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כוח מתמשך. במסמך זה נותנים הוראות באופן מסודר ומפורט בנוגע לעניינים אישיים, רכושיים, ורפואיים, למקרה שבו יגיע האדם למצב שהוא אינו מבין בדבר. החתימה על טופס ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות מתבצעות אצל עו"ד אצלו נערך המסמך.


אפוטרופסות הוא כלי משפטי שבית המשפט עושה בו שימוש באופן של מינוי אדם או גוף שיהיה אפוטרופוס לאדם שלא מבין בדבר. במצב של מינוי אפוטרופוס, בית המשפט הוא שקובע את זהות האפוטרופוס, בניגוד לייפוי כוח מתמשך בו האדם – בעודו צלול וכשיר - קובע את זהות מיופי הכוח, את האנשים שידאגו לו במצב זה.


לייפוי כוח מתמשך יש יתרון מובהק על פני מינוי אפוטרופוס באמצעות בית המשפט.


מעת שמופעל ייפוי כוח מתמשך מיופי הכוח יכולים להתחיל לפעול בהתאם להוראות ייפוי הכוח, ואין צורך בפניה לבית המשפט או בדיווח לאפוטרופוס הכללי על מצבת הנכסים של האדם שהופעל בעניינו ייפוי הכוח המתמשך או כל דיווח אחר.


לעומת זאת, מינוי אפוטרופוס דורש את אישור בית המשפט וקביעת זהות האפוטרופוס תהיה ע"י בית המשפט. לאפוטרופוס שמונה יש חובה להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה של כל נכסי האדם שהוא אפוטרופסו בתוך 60 יום מהמינוי. בנוסף, האפוטרופוס צריך להגיש לאפוטרופוס הכללי "סל מחיה" – שהוא למעשה מסמך המאפשר לקבוע את התקציב הדרוש לצורכי האדם, במסמך זה יש צורך לציין את הכנסות החודשיות של האדם מול הוצאותיו החודשיות. בנוסף, יש לאפוטרופוס חובות נוספים למשל לנהל את החשבונות בנוגע לנכסי האדם, להגיש אלת לשנה דו"ח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי ועוד.


יחד עם זאת, צריך לזכור שהחוק מסדיר את סמכויות בית המשפט בנוגע לייפוי כוח מתמשך, ובית המשפט אף יכול להתערב ולתת הוראות בכל ענין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופי כוח. לנגד עיני בית המשפט יהיה תמיד האדם שאינו מבין בדבר, והוא יפעל לשם שמירת ענייניו ככל והונחה על שולחנו תביעה או בקשה בענין האדם.


כשבוחנים את ייפוי הכוח המתמשך אל מול מינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט - אין ספק, שייפוי כוח מתמשך יכול להקל על החיים של בני המשפחה במצב שבו יהיה צורך להפעילו, והוא כלי עדיף בניהול חיי האדם – כמי שנתן את ההוראות איך לנהל את ענייניו ולבני המשפחה כמי שידרשו למלא אחר הוראותיו.


דבר חשוב נוסף – יש להבחין בין ייפוי כוח מתמשך לבין ייפוי כוח מכוחו של חוק החולה הנוטה למות. המדובר בשני מסלולים שונים בתכלית. אומנם ייפוי כוח מתמשך מאפשר לתת הוראות בנוגע לעניינים רפואים, אולם אין המדובר בהוראות שיכולות לעמוד בתנאים של חוק החולה הנוטה למות.


לחוק החולה הנוטה למות יש הגדרות ספציפיות ולא כל אדם יכול להיות מוגדר חולה הנוטה למות. החוק קובע מי האדם שניתן להגדירו "חולה נוטה למות" – מי שסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ושתוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי, וכן אדם חולה בשלב סופי והוא מצוי במצב רפואי שבו כשלו כמה מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו, גם אם ינתן לו טיפול רפואי, לא עולה על שבועיים.


צריך להדגיש, כי כל עוד אדם מבין בדבר ויכול לקבל החלטות, גם אם נקבע ע"י רופאיו כי הוא חולה הנוטה למות ע"פ הגדרת החוק, החולה יקבל החלטות עצמאיות, ויש לפעול ע"פ רצונו המפורש. אבל – אדם המצוי במצב שבו הוא חולה הנוטה למות ואינו יכול לקבל החלטות בנוגע לטיפול בו אז מיופה הכוח שלו יוכל לתת הוראות במקרה שבו מינה מיופה כוח ובהתאם להנחיות רפואיות מקדימות אם ניתנו על ידו.


משכך, גם אם ערכתם ייפוי כוח מתמשך ואתם מעוניינים לערוך ייפוי כוח מכוחו של חוק החולה הנוטה למות, יש צורך לחתום על ייפוי כוח נוסף בנפרד.


לעריכת ייפוי כוח מתמשך מוזמנים לפנות לעו"ד אורית יצחקי 054-8083174 או באמצעות צור קשר באתר זהייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך

تعليقات


bottom of page