top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

בימ"ש: ההצהרה בפני רושם הנישואין האיטלקי מהווה הסכם ממון

בית המשפט לענייני משפחה בדרום, קיבל עמדתה של אישה בהליך גירושין כי היא ובעלה בחרו במשטר הפרדה רכושית ולכן כל מה שצברה ורשום על שמה שייך לה, וכל מה שצבר האיש ורשום על שמו – שייך לו. למעט דירת הצדדים שבנוגע אליה קבע בית המשפט שהיא שייכת לשני הצדדים בחלקים שווים.


בפני בית המשפט עמדה תביעה לחלוקת רכוש – הבעל טען כי כל הרכוש נצבר ביחד ולכן הכל שייך לשניהם באופן שווה. האישה טענה, כי במעמד הנישואין באיטליה הם חתמו על הצהרה בפני ראש העיר שערך את טקס הנישואין לפיה הם בוחרים במשטר של הפרדה רכושית.


עוד טענה האישה, כי בשל הצהרה זו והחתימה עליה חל על הצדדים משטר של הפרדה רכושית וכי בפועל הם חיו ונהגו בפועל בהתאם לכך ומשכך – חוק יחסי ממון לא חל עליהם. הבעל טען, שאין משמעות להצהרה הזו ושבמהלך חיי הנישואין הם פעלו במשטר של שותפות.


הבעל והאישה הביאו כל אחד מומחה מטעמו לדין האיטלקי, ושני המומחים – גם זה של הבעל, קבעו שבהצהרה של הזוג במעמד הנישואים הם הצהירו שהם בוחרים במשטר של הפרדה רכושית. בנוסף על כך, במהלך ההליך בבית המשפט התגלה כי כעשר שנים לאחר טקס הנישואין, הבעל הצהיר בפני הרשויות האיטלקיות כי הוא "נשוי עם הפרדת רכוש".


בית המשפט קבע, כי אפשר להסתפק כי הצהרת הצדדים וחתימתם בפני רושם הנישואין באיטליה במעמד הנישואין עונה על הדרישה המצומצמת למונח "הסכם" בהתאם לסעיף 15 לחוק יחסי ממון ומהווה הסכם ממון בהתאם לחוק יחסי ממון – אבל בית המשפט החליט לעשות בדיקה משפטית מעמיקה יותר.


מסקירת העדויות והתנהגות בני הזוג, בית המשפט קבע שעולה תמונה ברורה של בני זוג ששמרו על הפרדה רכושית ביניהם. בית המשפט קבע, כי גם אם יקבל את טענת הבעל שהחתימה על ההצהרה בעת הנישואין באיטליה אינה הסכם ממון, אז לכל הפחות אפשר לראות בה הסכם ממון שלא אושר בבית המשפט.


משכך, בית המשפט קבע כעמדת האישה – שכל אחד מהם יישאר הבעלים של כל הזכויות, החובות והרכוש הרשום על שמו מכל מקור שהוא, ולא ייערך איזון בין הצדדים בהתאם לחוק יחסי ממון. יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי למרות שזכויות הבית ביישוב בו התגוררו ההצדדים היו רשומות על שם האישה בלבד, האיש הוכיח כוונת שיתוף ספציפי בבית ולכן הזכויות שייכות לשני הצדדים בחלקים שווים.


תלה"מ 30030-01-21


החלטתם לחיות בהפרדה רכושית? עשו הסכם ממון בצורה מסודרת שיענה לצרכים שלכם בדיוק.

לעריכת הסכם ממון, עו"ד אורית יצחקי 054-8083174.
הסכם ממון בין בני זוג
חתימה על הסכם ממון

Commentaires


bottom of page