top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אורית יצחקי

העליון: רישום הורה להט"ב ללא קשר ביולוגי ליילוד רק בצו הורות פסיקתיבית המשפט דן בהרכב מורחב בעתירה של בנות זוג שהביאו לעולם ילד באמצעות תרומת זרע אנונימית וביקשו לרשום את הורותה של האם הלא ביולוגית על סמך הודעה וללא צו הורות פסיקתי, ולמעשה להשוות את מעמדן להורים הטרוסקסואלים.


בנות הזוג טענו, בין היתר, כי זוגות הטרוסקסואליים, גם אלה שנעזרים בתרומות זרע, יכולים לרשום את האב כהורה באופן אוטומטי על בסיס הודעה על לידה בישראל, אם הן נשואים א על בסיס הודעה משותפת מטעם שני בני הזוג במקרה שאינם נשואים, אולם במקרה של זוגות חד מיניים בת הזוג של האם היולדת יכולה להרשם כהורה רק לאחר קבלת צו הורות פסיקתי.


בנות הזוג למעשה ביקשו לאפשר את רישום ההורות של האם הלא-ביולוגית על סמך הודעה משותפת מטעם בנות הזוג או להרחיב את ההסדר הקבוע בחוק ולהחילו על זוגות חד מיניים.


בנות הזוג התייחסו בטענותיהן, בין היתר, למישור המהותי – כי אין מקום להחיל את ההלכה שנקבעה בענין פונדקאות חו"ל פיה צו ההורות הוא צו מכונן, שכן להבדיל מפונדקאות הן מסתייעות בתרומת זרע אנונימית ואין צורך בניתוק זיקתו ההורית של תורם הזרע, ומשכך הורותן נוצרת כבר במועד הלידה. במישור הרישומי – טענו בנות הזוג, כי גם אם צו ההורות הוא מכונן אין בכך להשליך על שיקול דעתו של פקיד המרשם לרשום את הורותן על בסיס הודעה וללא צו הורות פסיקתי.


בפסק הדין דן בית המשפט העליון, בין היתר, בשאלה האם צו ההורות הפסיקתי הוא צו מכונן או צו המצהיר על הורות קיימת, וכן האם צו הורות פסיקתי נדרש לצורך רישום ההורה הלא ביולוגי במרשם האוכלוסין או שדי בהודעה לפקיד המרשם לצורך ביצוע הרישום.


בית המשפט קבע, כי צו הורות פסיקתי הוא צו שמכונן הורות מכוח זיקה לזיקה, והוא אינו צו אשר מצהיר על ההורות הקיימת. עוד קבע בית המשפט,כי מאחר שמוסד צו ההורות הפסיקתי עודנו מצוי בהליכי בירור וגיבוש, והמחוקק טרם נדרש לנושא – אין לאפשר הכרה 'אוטומטית' בהורוות מכוח זיקה לזיקה, וכי לשם כינון הורות שאינה ביולוגית, כלומר: הורות מכוח זיקה לזיקה או הורות מכוח אימוץ, נדרש צו שיפוטי מתאים – צו הורות או צו אימוץ.


בית המשפט העליון קובע, כי אין הוא מקבל את הטענה כי צו הורות הפסיקתי הוא צו מכונן, מפלה זוגות מאותו מין ומתייגת את ההורות הלהט"בית כהורות חשודה. בסיכומו של דבר, בית המשפט קובע כך:

"על פי המצב המשפטי כיום, צו הורות פסיקתי הוא שמכונן את הורותו של ההורה הלא-ביולוגי מכוח "זיקה לזיקה", הן בנסיבות של פונדקאות חו"ל והן בנסיבות של תרומת זרע אנונימית. לא למותר להוסיף כי "משהושלם הליך הכינון, 'הורות היא הורות'", ואין כל הבדל מבחינת הדין בין ההורה הביולוגי להורה הלא-ביולוגי".

דנ"א 1297/20, דנג"ץ 5591/20
Comments


bottom of page